Huishoudelijk reglement

GEBRUIKSREGLEMENT ACCOMMODATIE CC DE STEIGER
 

Artikel 1 - Voorwerp van het gebruik

1.1 De Studio
CC De Steiger Menen beschikt over een zaal voor kleinere voorstellingen met 128 genummerde zitplaatsen in tribunevorm. Het vlakke podium is maximum 9m x 9m en is omgeven door 3 zwarte doeken aan de courkant en jardin-kant en fond. (zie technische fiche) Er is mogelijkheid tot het gebruik van internet via WiFiverbinding.

1.2 Theaterzaal
CC De Steiger Menen beschikt over een zaal voor voorstellingen met 484 genummerde zitplaatsen. Het speelvlak op het podium is maximum 14m x 8,20m. (zie technische fiche) Er is mogelijkheid tot het gebruik van internet via WiFi-verbinding.

1.3 Tentoonstellingszaal
CC De Steiger Menen beschikt over een tentoonstellingsruimte van 27m x 11,75m. Deze zaal beschikt over 19 verplaatsbare wanden (b 1,62m x h 2,40m) volgens een vast railsysteem en is uitgerust met spots. Er is mogelijkheid tot het gebruik van verschillende soorten sokkels en vitrinekasten.

1.4 Polyvalente zaal
CC De Steiger Menen beschikt over een ontmoetingsruimte met een oppervlakte van 361m². In deze zaal kunnen maximum 240 personen comfortabel aan tafels plaatsnemen. De zaal kan verduisterd worden en beschikt over een projectiescherm. Er is mogelijkheid tot het gebruik van internet via WiFi-verbinding. Verder kan ook volgend materiaal gehuurd worden: beamer, cd-speler, micro’s, mobiele lichtinstallatie, podiumelementen en spots.

1.5 Lokaal 1
CC De Steiger Menen beschikt over een vergaderzaal met een oppervlakte van 77m². In deze zaal kunnen maximum 40 personen comfortabel aan tafels plaatsnemen. De zaal kan verduisterd worden en beschikt over een projectiescherm. Er is mogelijkheid tot het gebruik van internet via WiFi-verbinding. Verder kan ook volgend materiaal gehuurd worden: beamer, cd-speler, micro’s.

1.6 Lokaal 2
CC De Steiger Menen beschikt over een vergaderzaal met een oppervlakte van 77m². In deze zaal kunnen maximum 40 personen comfortabel aan tafels plaatsnemen. De zaal kan verduisterd worden en beschikt over een projectiescherm. Er is mogelijkheid tot het gebruik van internet via WiFi-verbinding. Verder kan ook volgend materiaal gehuurd worden: beamer, cd-speler, micro’s.

1.7 Lokaal 3
CC De Steiger Menen beschikt over een vergaderzaal met een oppervlakte van 207m². In deze zaal kunnen maximum 120 personen comfortabel aan tafels plaatsnemen. De zaal kan verduisterd worden en beschikt over een projectiescherm. Er is mogelijkheid tot het gebruik van internet via WiFi-verbinding. Verder kan ook volgend materiaal gehuurd worden: beamer, cd-speler, micro’s, mobiele lichtinstallatie, podiumelementen en spots.

1.8 Hobbyzaal
CC De Steiger Menen beschikt over een zaal voor educatief gebruik met een oppervlakte van 155m². In deze zaal kunnen maximum 80 personen comfortabel aan tafels plaatsnemen. De zaal kan verduisterd worden en beschikt over een projectiescherm, een afwasbak en vaste kapstokken. Er is mogelijkheid tot het gebruik van internet via WiFi-verbinding. Verder kan ook volgend materiaal gehuurd worden: beamer, cd-speler, micro’s.

1.9 Oefenzaal
CC De Steiger Menen beschikt over een zaal voor bewegingsactiviteiten met een oppervlakte van 230m². In deze zaal kunnen maximum 50 personen comfortabel plaatsnemen. Deze ruimte beschikt over een laminaatvloer, een grote spiegelwand, balletbarres en vaste kapstokken. Verder kan ook volgend materiaal gehuurd worden: cd-speler, headset.

1.10 Leskeuken
CC De Steiger Menen beschikt over een leskeuken met een oppervlakte van 124m². In deze zaal kunnen maximum 40 personen comfortabel aan tafels plaatsnemen. Deze ruimte beschikt over een mobiel kookeiland met vitrokeramisch kookfornuis, een koelkast, een kleine diepvries, 2 spoelbakken, 2 ovens en vaste kapstokken. Er is tevens mogelijkheid tot het huren van diverse keukenmaterialen.

Hier kan je fotomateriaal van onze lokalen bekijken.

Artikel 2 - Klaarzetten lokalen

Het in gereedheid brengen van de vergaderlokalen dient te gebeuren in samenspraak met de verantwoordelijke zaalverhuur en/of technieker. Verdere technische afspraken dienen minstens veertien dagen vooraf gemaakt te worden met de hoofdtechnieker. Voor laattijdige en ontbrekende technische gegevens kan de organiserende vereniging of het optredend gezelschap de technische dienst niet aansprakelijk stellen.
Technische diensten worden uitsluitend door het personeel van v.z.w. Cultuurcentrum De Steiger Menen verzekerd, behoudens uitzonderingen uitdrukkelijk in het contract voorzien.
De toegang tot de technische lokalen, het podium en de loges van de spelers is ten strengste verboden aan alle personen die er niet voor dienstredenen geroepen zijn.
De loges worden ten laatste één uur na de voorstelling afgesloten. Het ontruimen van de scène gebeurt in principe onmiddellijk na het beëindigen van de activiteit, behoudens anders luidende overeenkomst.

Artikel 3 - Tentoonstellingen

Voor al de tentoonstellingen, georganiseerd in v.z.w. Cultuurcentrum De Steiger Menen in de daartoe voorziene ruimten, kunnen de aanwezige materialen als panelen, spots e.d. gebruikt worden.
De organisator staat in voor het risico en voor de verzekering van de tentoongestelde voorwerpen en wel met een verzekeringspolis "van nagel tot nagel", d.w.z.: alle risico's van brand, diefstal en beschadiging, op- en afbouw.
Commerciële tentoonstellingen, vakbeurzen, e.d. kunnen plaatsvinden in v.z.w. Cultuurcentrum De Steiger Menen op voorwaarde dat de activiteit volledig conform is aan de vigerende voorschriften i.v.m. de wet op de handelspraktijken.
Veilingen, al dan niet voorafgegaan door een tentoonstelling evenals commerciële publiciteit en/of verkoop bij gelegenheid van één of andere activiteit, maken zowel financieel als organisatorisch, het voorwerp uit van een afzonderlijke afspraak met de directie van v.z.w. Cultuurcentrum De Steiger Menen.
De exposant staat zelf in voor toezicht, kosten van publiciteit en receptie naar aanleiding van deze tentoonstelling.

Artikel 4 - Drankverbruik

Bij recepties n.a.v. tentoonstellingen zorgt de inrichter voor drank en service of kan hij contact opnemen met de cafetariahouder van v.z.w. Cultuurcentrum De Steiger Menen.
Drank bij feesten: telkens af te spreken met de cafetariahouder (dienst cafetaria of eigen dienst). Alle activiteiten georganiseerd door en/of i.s.m. het Stadsbestuur en v.z.w. Cultuurcentrum De Steiger Menen zijn vrijgesteld van deze regeling.

AANVRAAGPROCEDURE

Artikel 5 - Schriftelijke aanvraag

Elke persoon of vereniging die in Cultuurcentrum De Steiger Menen een activiteit wenst te organiseren, sluit daartoe een overeenkomst af. Iedere aanvraag om in Cultuurcentrum De Steiger over een bepaalde ruimte te beschikken dient schriftelijk of online en aan de hand van het daartoe bestemde aanvraagformulier, gericht te worden aan v.z.w. Cultuurcentrum De Steiger Menen:
- ten laatste 1 maand voor de voorstelling indien het om een podiumactiviteit gaat. (theaterzaal & de studio)
- ten laatste 2 maanden indien het om het gebruik van de tentoonstellingszaal gaat 
- ten laatste 14 dagen voor de activiteit indien het om een gewoon vergaderlokaal gaat.
Een optie kan door ons geannuleerd worden wanneer de aanvraagformulieren niet binnen zijn op het secretariaat tegen de vooropgestelde datum. Laattijdige aanvragen kunnen mits bespreking met de directeur nog aanvaard worden.

Artikel 6 - Aanvraagformulier

De overeenkomst komt tot stand vanaf het ogenblik dat de aanvraag door v.z.w. Cultuurcentrum De Steiger Menen is goedgekeurd. Daartoe wordt één exemplaar, namens v.z.w. Cultuurcentrum De Steiger Menen ondertekend, naar de betrokken persoon of vereniging teruggestuurd. Door het afsluiten van de overeenkomst heeft de aanvrager t.a.v. v.z.w. Cultuurcentrum De Steiger Menen recht op:
- het gebruik van het lokaal, aangewezen door de v.z.w. Cultuurcentrum De Steiger Menen
- het gebruik van de contractueel aangeduide accommodatie
- verlichting, verwarming en onderhoud van gebruikte lokalen, tenzij anders overeengekomen.

Door het afsluiten van de overeenkomst verbindt de aanvrager zich t.a.v. v.z.w. Cultuurcentrum De Steiger Menen:
- de voorziene vergoeding te betalen (organisatoren buiten de entiteit Menen moeten vooraf betalen) 
- in te staan voor het gaaf houden van voornoemde lokalen en uitrusting en de schade aangericht door hemzelf, zijn aangestelden, de deelnemers aan ingerichte activiteit, en/of diefstal te vergoeden. De huurder moet zelf oordelen of hij een verzekering afsluit tegen dat risico, maar in bepaalde gevallen kan v.z.w. Cultuurcentrum De Steiger Menen naast een waarborg(som) een dergelijke verzekering eisen
- de lokalen en accommodatie na gebruik in een nette staat achter te laten
- de lokalen en accommodatie enkel te gebruiken voor het overeengekomen doel
- zich in orde te stellen inzake betaling van auteursrechten, gemeentelijke en provinciale belastingen
- zich te voegen naar de geldende politiereglementen en veiligheidsvoorschriften (rookverbod, leeftijdsgrens, sluitingsuur)
- onmiddellijk na de activiteit alle door hemzelf meegebrachte voorwerpen die niet tot het patrimonium van v.z.w. Cultuurcentrum De Steiger Menen behoren te verwijderen, behoudens overeengekomen afwijkingen.

Betwistingen omtrent het contract zullen zoveel mogelijk in der minne tussen de partijen geregeld worden. Bij eventuele rechtsgeschillen zijn enkel de rechtbanken van het rechtsgebied Kortrijk bevoegd.

Artikel 7 - Optie

Alle gebruikers kunnen voor het huren van de accommodatie maximum 12 maanden op voorhand een optie nemen. Indien na verloop van 1 maand de optie niet schriftelijk bevestigd wordt door het invullen van een gebruiksovereenkomst en het betalen van de verschuldigde vergoeding, wordt deze geannuleerd. Enkel na betaling en ondertekenen van de gebruiksovereenkomst is de gevraagde reservatie definitief.

Wie het verschuldigd bedrag voor een bepaalde activiteit of een als serie geplande activiteit niet betaald heeft wordt elk verder initiatief ontzegd.
“De verhuring van de lokalen tot aan een bedrag van € 7,50 huurprijs gebeurt mits contante betaling op het ogenblik van de indiening van de aanvraag. Indien niet contant betaald wordt en/of een factuur gewenst wordt, zal een bedrag van € 2,50 supplement aangerekend worden”.

Artikel 8 - Annulatie

De v.z.w. Cultuurcentrum De Steiger Menen moet tijdig en schriftelijk in kennis gesteld worden van het niet gebruik maken van een lokaal. Tijdig wil zeggen: 1 maand voor de theaterzaal en de studio, 2 maanden voor de tentoonstellingszaal en 1 week voor de overige lokalen.

De annulatiekosten bedragen:
- 10 % van de huurprijs bij tijdig verwittigen
- 50 % van de huurprijs bij niet-tijdig verwittigen
- 100 % van de huurprijs indien de annulatie pas in de loop van de laatste week gebeurt.

GEBRUIKSMODALITIEITEN

Artikel 9

De accommodatie kan op alle dagen gehuurd worden behalve op zon- en feestdagen. De activiteiten van v.z.w. Cultuurcentrum De Steiger blijven in eerste instantie voorrang hebben op gelijk welke reservatie.

Artikel 10

Vaste wekelijkse of periodieke verhuringen van erkende en/of betoelaagde verenigingen worden enkel toegestaan na onderling overleg en na het bepalen van een aangepaste tarifering.

Artikel 11

Wanneer een zaal reeds is toegezegd, behoudt v.z.w. Cultuurcentrum De Steiger zich steeds het recht voor om, naar aanleiding van uitzonderlijke of andere bijzondere gelegenheden waarbij het gebruik van de accommodatie onontbeerlijk is, deze in gebruik te nemen, zonder recht op schadevergoeding voor de gebruiker. (bv. in functie van nood-rampenplanning) Indien mogelijk zal een andere datum toegewezen worden aan deze gebruiker. Indien dit niet mogelijk is, zal het bedrag van de huur van de dag waarop de accommodatie niet gebruikt werd, door de verhuurder terugbetaald worden of in mindering gebracht worden met een latere rekening.

Artikel 12 - Ingebruikname van de zaal

Voor een eendaagse activiteit heeft de gebruiker toegang tot de zaal op de gereserveerde datum en uur. Tegen uiterlijk dezelfde dag en opgegeven uur, dient de zaal verlaten te worden, mits deze opgeruimd wordt en alle ter plaatste gebrachte materieel opnieuw weggenomen wordt.
Afwijkingen op deze toegangsuren kunnen, na afspraak met de verhuurder, eventueel toegestaan worden indien het gebruik van de zaal voor andere huurders geen belemmering wordt.

Artikel 13 - Publiciteit

Bewegwijzering, strooibrieven en/of propagandamateriaal verspreiden in v.z.w. Cultuurcentrum De Steiger Menen kan enkel mits bijzondere toestemming van v.z.w. Cultuurcentrum De Steiger Menen. Enkel de diensten van v.z.w. Cultuurcentrum De Steiger Menen zorgen voor de publiciteit in het gebouw.
Elke organisator verplicht er zich toe het op de affiche of uitnodiging voorziene aanvangsuur stipt te eerbiedigen. Bij afwijking hiervan kan een uurloon aangerekend worden.

Artikel 14 - Kaartenverkoop

Het is verboden meer mensen dan het aantal beschikbare plaatsen toe te laten: de theaterzaal telt 484 genummerde zitplaatsen en de studio telt er 128. Toegangskaarten dienen minstens drie weken vooraf beschikbaar te zijn bij de onthaaldienst van v.z.w. Cultuurcentrum De Steiger Menen indien de affiche plaatsbespreking in het centrum vermeldt. Hiervoor wordt 10 % van de op de toegangskaarten vermelde prijs aangerekend.
Het is de organisator(en) toegelaten, in afspraak met v.z.w. Cultuurcentrum De Steiger Menen zelf voor het onthaal, de verkoop van de kaarten en de controle bij de toegang in te staan.
De directie is niet verantwoordelijk voor plaatsbespreking die niet door de diensten van v.z.w. Cultuurcentrum De Steiger Menen werd gedaan.
Het personeel van v.z.w. Cultuurcentrum De Steiger Menen en de leden van de Raad van Bestuur hebben steeds het recht, op vertoon van hun legitimatiekaart, om de vertoningen in de theaterzaal (e.a. lokalen) gratis bij te wonen. Ze dienen echter te reserveren wanneer dit nodig geacht wordt.

BIJZONDERE BEPALINGEN INZAKE FUIVEN

Artikel 15

Fuiven worden niet toegelaten.